Een nieuwjaarsupdate van ECO!

Het is de laatste dag van het jaar, dus voordat we de bubbels ontkurken kunnen we nog even terugblikken op het nieuws van de afgelopen periode.

2018 is een druk jaar geweest. Sinds de laatste ALV van 21 juni is er weer van alles gebeurd en gedaan. Hieronder een kort overzicht!

Energieweek november

In november hebben we samen met basissschool de Gavelander een Energieweek op touw gezet. In de lessen was er de nodige aandacht voor duurzame vormen van energie-opwekking. Daarnaast konden leerlingen met proefopstellingen van GrEK (Groninger Energiekoepel) aan de slag. Omdat de school erg dicht bij de Zonnewal komt te liggen, vonden we het belangrijk om goed aan de leerlingen uit te leggen waar deze voor dient.

We hebben voor de onderbouw een poppenkast-show gemaakt die zeer goed ontvangen werd (dank aan Helga en Geartsje). Jan heeft in de bovenbouw een presentatie gegeven over duurzame energie in het algemeen en de Zonnewal in het bijzonder – uiteraard doorspekt met de nodige Jan Vink-humor.

In samenwerking met de Rijksuniversteit Groningen konden leerlingen zelf experimenten doen in de “Jouw Energie Van Morgen” truck. Ondertussen hebben we zelf zoveel mogelijk flyers uitgedeeld om de Zonnewal, de coöperatie en onze doelstellingen meer bekendheid te geven.

Kerstmarkt 2018

We hebben ook op de Kerstmarkt in de Gaveborg gestaan met een stand om leden te werven. Dit leidde tot een aantal hele leuke gesprekken. We zijn er zeker van dat onze coöperatie heel groot gaat worden als we nóg zichtbaarder zijn. Dat gaat natuurlijk het makkelijkste met een Zonnewal in de achtertuin, maar ook op andere vlakken moeten we onszelf blijven presenteren.

Er mag eigenlijk geen dag voorbij gaan zonder dat je als inwoner van regio Oostwold ergens iets over of van ECO hebt gehoord of gezien. Daar gaan we ook in 2019 hard aan werken.

Campagne rond “Fietsroute Plus”

Zoals bekend willen we de Fietsroute Plus, traject Groningen-Leek, integreren in de Zonnewal. Niet alleen is het natuurlijk een gemiste kans wanneer de Provincie de route aan de zuidkant van de A7 aanlegt, maar het zou financieel ook een meevaller zijn voor de businesscase van de Zonnewal omdat het fietspad in beheer van de Provincie zou komen.

In november bereikte ons het bericht dat de Provincie niet wilde kiezen voor de ‘noordelijke’ route maar deze ofwel langs de goedkopere zuidkant wilde aanleggen, ofwel het hele project wilde afblazen.

We hebben toen àlle mogelijkheden aangewend die we als burgers nog hadden om invloed uit te oefenen op deze, schijnbaar onafwendbare, beslissing. We hebben deze video gemaakt waarin we het belang van de fietsroute nog een keer helder uitleggen:

Deze video hebben we gemaild aan iedereen in het Provinciehuis, van gedeputeerde tot schoonmaker. Enkele dagen later hebben we het “inloopspreekuur” Praten met de Staten bezocht. Uit de gesprekken bleek dat het filmpje onder de Statenleden goed bekeken was, wat natuurlijk een mooie binnenkomer was. Ze vonden het een welkome afwisseling van “het doorworstelen van lange epistels”, dixit een CU-statenlid. We voelden direct veel sympathie voor ons initiatief.

Op pakjesavond 5 december was er een Statenvergadering, specifiek gericht op mobiliteitsvraagstukken, waar we gebruik hebben gemaakt van ons inspreekrecht. Daar hebben we ten laatsten male de wensen van ons dorp kenbaar gemaakt:

Met succes: de beslissing wordt over de verkiezingen van Provinciale Staten in maart heen getild. Dit biedt voor de Provincie natuurlijk tijd voor het vinden van extra budget, maar het is vooral ook een politieke escape-kaart voor Gedeputeerde Staten – iets wat in dit geval in ons voordeel werkt, dus zijn we er heel tevreden mee.

Er gloort hoop aan de horizon en we hebben er vertrouwen in dat dit goed gaat komen – niet in de laatste plaats dankzij scheidend wethouder Karin Dekker van Gemeente Leek die zich heel erg heeft ingezet om dit voor Oostwold voor elkaar te krijgen.

Eerste verkenning leden-acties

Zoals u weet is hèt voordeel van lidmaatschap van een Energie-Coöperatie dat de gemaakte winst niet wordt opgestreken door directeur en aandeelhouders, maar terugvloeit naar de leden.

Samen met GrEK en Buurkracht zijn we alvast de eerste stappen aan het zetten voor ledenacties. Natuurlijk voor als de zonnepanelen operationeel zijn en er daadwerkelijk winst gemaakt wordt, maar ook nu de Zonnewal er nog niet is, kunnen we al acties op poten zetten die dankzij bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop al het nodige voordeel opleveren. Hierover zullen we u komend jaar nader berichten.

Voortgang bouw Zonnewal

We willen langzamerhand aan de mensen in de buurt duidelijk maken dat onze doelstelling niet zozeer is om een Zonnewal te bouwen en achterover te leunen – onze doelstelling is om Oostwold en omgeving groener, stiller, duurzamer, schoner en mooier te maken. Niet alleen dat: lidmaatschap moet ook voordeel opleveren voor leden die niet in de directe nabijheid van de Zonnewal wonen. De ambities gaan dus duidelijk veel verder dan alleen een Zonnewal.

Desondanks is de Zonnewal natuurlijk het meest in het oog springende project en men is continu erg nieuwsgierig hoe het er mee staat. De huidige status is dat alles rond is, op één klein issue na: de hoeveelheid aan te kopen grond is groter dan oorspronkelijk gepland en begroot.

Geen onoverkomelijk probleem omdat we ook al een handvol oplossingen hebben, maar om deze oplossingen rond te krijgen is (alweer) tijd nodig.

Zodra er hierover een keuze moet worden gemaakt en er knopen worden doorgehakt, zullen we weer een ALV beleggen omdat u als lid hierover mag meebeslissen.

Uw meedenken wordt op prijs gesteld!

Wanneer u als lid, op wat voor vlak dan ook, ideeën heeft die de coöperatie kunnen helpen bij het realiseren van de doelstellingen, wordt dit bijzonder op prijs gesteld!

Tot zover deze update!

We wensen u een gelukkig, gezond en duurzaam 2019 toe.

Als persoonlijke noot wil ik daar aan toevoegen dat ik hoop en verwacht dat we in 2019 niet alleen op 1 januari, enkele minuten na twaalven, met een glas bubbels elkaar om de hals vliegen maar dat we dit in de loop van komend jaar nogmaals doen. Gewoon, overdag, ergens in de buurt van de A7. Omdat het kan, omdat het moet, omdat we het gaan doen!

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van Energie Coöperatie Oostwold,

Arnaud Sprenger

 

Energie Coöperatie Oostwold
Kerkeweg 1 ● 9828PR ● Oostwold gem Leek ● www.zonnewal-oostwold.com

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Website realisatie: Bonjour Media