Elk nadeel heeft zijn voordeel

We zijn nog steeds heel dichtbij de eindstreep en hopen dat de bouw van de Zonnewal zo snel mogelijk kan beginnen.
 

Eén voordeel heeft het lange wachten wel: oorspronkelijk was 9000m2 aan zonnepanelen gepland; door een iets ander ontwerp van de Zonnewal is dit inmiddels 10.000 m2. Ook de capaciteit per paneel is verhoogd, waardoor de installatie voldoende elektriciteit opwekt voor zo’n 550 (gemiddelde) huishoudens.

Dat is meer dan twee keer zoveel dan nodig in Oostwold, maar door toekomstige veranderingen (minder gas, meer elektriciteit) houden we meer dan voldoende capaciteit over om als dorp elektrisch zelfvoorzienend te zijn!

Vakantie voorbij: aan de slag!

Vandaag hadden we een prettig gesprek met wethouders Geertje Dijkstra, Bert Nederveen en Hielke Westra van Gemeente Westerkwartier over de laatste meters van de Zonnewal en hoe we samen dit project over de eindstreep kunnen trekken!

Er wordt nu van alle kanten volop meegedacht en -gewerkt om oplossingen te vinden voor het laatste hobbeltje. Let’s go!

 

Zonnewal Zomerupdate!

Het is zomer en veel mensen zijn op vakantie. Dat geldt ook voor de vele partijen waar we mee in gesprek zijn. Een mooi rustig moment om even de balans op te maken van de eerste helft van 2019!

Overleg met Provincie Groningen op het dakterras van de Gaveborg

Overleg met Provincie Groningen op het dakterras van de Gaveborg

Een veel gehoorde vraag is: wanneer begint de bouw nu eindelijk? Een terechte vraag natuurlijk. Waar blijft dat wandelpad en dat fietspad op 5 meter hoogte met uitzicht over Oostwold? Hoe zit het met die 9000m2 zonnepanelen? En waarom hoor je nog steeds die verrekte snelweg in je achtertuin?

Het antwoord is – nog steeds – dat we er heel dichtbij zijn. Echter, steeds als je denkt de laatste stap genomen te hebben, is door het verstrijken van de tijd iets anders weer veranderd.

Stap voor stap

Een voorbeeld is dat er kort na elkaar verkiezingen zijn geweest in zowel gemeente als provincie, en dat de gemeente bovendien is gefuseerd tot een nieuwe gemeente.

Overleg met Provincie Groningen en Gemeente Leek

Overleg met Provincie Groningen en Gemeente Leek

Daarbij moeten betrokken ambtenaren even opnieuw hun draai vinden en we moeten kennis maken met nieuwe bewindslieden en hun wensen. Dat gaat stap voor stap.

Waar is het wachten op?

Van alle betrokken partijen (en dat zijn er veel) is er eentje waarmee we nog in onderhandeling zijn. We hebben hiervoor meerdere mogelijkheden en we bekijken op dit moment wat de beste optie is.

Dit is een complex proces, daarom moeten we dit even rustig afwachten en kunnen we er op dit moment niet al te veel mededelingen over doen.

Wat is al wel klaar?

Simpel gezegd: praktisch alles. Voor nu willen we vooral benadrukken dat we heel, heel ver zijn met alle benodigde zaken.

Denk hierbij aan:

 • Partnerschap met een ‘walbouwer
  We hebben gekozen voor Enviso, een ervaren partij op het gebied van dit soort grote (grondverzet)projecten. Zij hebben ook alle constructieve berekeningen verzorgd.
 • Aanvraag omgevingsvergunning
  Zodra het laatste sein op groen staat, kan de aanvraag omgevingsvergunning de deur uit. Deze ligt al klaar en zal feitelijk de procedure starten waarbij de overheid officieel toestemming geeft om de wal te mogen bouwen.
 • Geluidsmetingen
  Een gerenommeerd ingenieursbureau heeft meerdere malen metingen verricht en uitgerekend wat de te verwachten geluidsreductie is (en die is niet gering!)
 • Aansluiting op het elektriciteitsnet en zonnepanelen
  We hebben goed contact met Enexis (die onze zonnepanelen installatie zal aansluiten). Voor de zonnepanelen hebben we contact met meerdere partijen.
 • Landschappelijke inpassing
  Bureau Het Noordererf heeft een ecologisch ontwerp van de wal gemaakt, met een uitgekiende verdeling tussen diverse bomen, struiken en gewassen zodat de wal perfect aansluit op de omgeving.
 • Oprichting Energie Coöperatie Oostwold
  Om daadwerkelijk iets te bouwen en exploiteren heb je een ‘rechtspersoon’ nodig. Dit is onze coöperatie ECO. Hier kun je nu al lid van worden, waardoor je het project steunt. Het betekent een overstap naar energieleverancier Energie VanOns, onze partner.
 • Businesscase
  We hebben een goede businesscase, doorgerekend door een accountantsbureau Alan die garandeert dat we de Zonnewal rendabel kunnen exploiteren.
 • Draagvlakonderzoek
  Studenten van de Hanzehogeschool hebben een draagvlakonderzoek uitgevoerd en concludeerden dat Oostwold bijzonder positief (100%) staat tegenover een geluidswal die groene energie oplevert, aangekleed wordt met een natuurgebied en waar je kunt wandelen, fietsen en paardrijden.
 • Aanhaken bij project “Aanpak Zuidelijke Ringweg”
  Er komt vlakbij Oostwold een grote hoeveelheid grond vrij. Hier kunnen we op meeliften, door de Wal (deels) te bouwen van deze grond. Dit is goed voor alle partijen en zeker voor het milieu: vrachtwagens hoeven maar een korte afstand te rijden om de grond weg te brengen.
 • Zonnewal combineren met Fietsroute Plus
  Een groep bewoners van Oostwold heeft zich er hard voor gemaakt dat de aan te leggen Fietsroute Plus zodanig moet worden aangelegd dat Oostwold niet wordt overgeslagen en ons dorp volop gebruik kan maken van deze nieuwe, veilige fietsroute. Ook hiervoor zijn we in gesprek met de Provincie; het zou een briljante koppelkans opleveren.
 • Provincie kiest Oostwold als één van de zes ‘energieneutrale dorpen’
  De provincie heeft uit 27 inzendingen 6 dorpen uitgekozen die zij zien als een ‘blauwdruk’ van lokale projecten die samen helpen de energietransitie te realiseren. Van de Provincie krijgen we actieve steun in de vorm van een gedreven projectmanager, die alles in het werk stelt om alle betrokken partijen bij elkaar en op één lijn te krijgen.
 • Contact met alle partijen
  We hebben goed contact met alle partijen, hier onder vallen o.a. Gemeente Westerkwartier, Provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Groninger Landschap, Waterschap Noorderzijlvest, eigenaren van percelen aan de A7, Stichting Dorpshuis Oostwold, enzovoorts enzovoorts.

Ongetwijfeld zijn er nog zaken die we hier vergeten, maar het moge duidelijk zijn: er is heel wat werk verzet in de afgelopen jaren. Eind augustus is iedereen weer terug op zijn plek en pakken we de draad weer op.

Voor nu een hele mooie zomer gewenst!

Een nieuwjaarsupdate van ECO!

Het is de laatste dag van het jaar, dus voordat we de bubbels ontkurken kunnen we nog even terugblikken op het nieuws van de afgelopen periode.

2018 is een druk jaar geweest. Sinds de laatste ALV van 21 juni is er weer van alles gebeurd en gedaan. Hieronder een kort overzicht!

Energieweek november

In november hebben we samen met basissschool de Gavelander een Energieweek op touw gezet. In de lessen was er de nodige aandacht voor duurzame vormen van energie-opwekking. Daarnaast konden leerlingen met proefopstellingen van GrEK (Groninger Energiekoepel) aan de slag. Omdat de school erg dicht bij de Zonnewal komt te liggen, vonden we het belangrijk om goed aan de leerlingen uit te leggen waar deze voor dient.

We hebben voor de onderbouw een poppenkast-show gemaakt die zeer goed ontvangen werd (dank aan Helga en Geartsje). Jan heeft in de bovenbouw een presentatie gegeven over duurzame energie in het algemeen en de Zonnewal in het bijzonder – uiteraard doorspekt met de nodige Jan Vink-humor.

In samenwerking met de Rijksuniversteit Groningen konden leerlingen zelf experimenten doen in de “Jouw Energie Van Morgen” truck. Ondertussen hebben we zelf zoveel mogelijk flyers uitgedeeld om de Zonnewal, de coöperatie en onze doelstellingen meer bekendheid te geven.

Kerstmarkt 2018

We hebben ook op de Kerstmarkt in de Gaveborg gestaan met een stand om leden te werven. Dit leidde tot een aantal hele leuke gesprekken. We zijn er zeker van dat onze coöperatie heel groot gaat worden als we nóg zichtbaarder zijn. Dat gaat natuurlijk het makkelijkste met een Zonnewal in de achtertuin, maar ook op andere vlakken moeten we onszelf blijven presenteren.

Er mag eigenlijk geen dag voorbij gaan zonder dat je als inwoner van regio Oostwold ergens iets over of van ECO hebt gehoord of gezien. Daar gaan we ook in 2019 hard aan werken.

Campagne rond “Fietsroute Plus”

Zoals bekend willen we de Fietsroute Plus, traject Groningen-Leek, integreren in de Zonnewal. Niet alleen is het natuurlijk een gemiste kans wanneer de Provincie de route aan de zuidkant van de A7 aanlegt, maar het zou financieel ook een meevaller zijn voor de businesscase van de Zonnewal omdat het fietspad in beheer van de Provincie zou komen.

In november bereikte ons het bericht dat de Provincie niet wilde kiezen voor de ‘noordelijke’ route maar deze ofwel langs de goedkopere zuidkant wilde aanleggen, ofwel het hele project wilde afblazen.

We hebben toen àlle mogelijkheden aangewend die we als burgers nog hadden om invloed uit te oefenen op deze, schijnbaar onafwendbare, beslissing. We hebben deze video gemaakt waarin we het belang van de fietsroute nog een keer helder uitleggen:

Deze video hebben we gemaild aan iedereen in het Provinciehuis, van gedeputeerde tot schoonmaker. Enkele dagen later hebben we het “inloopspreekuur” Praten met de Staten bezocht. Uit de gesprekken bleek dat het filmpje onder de Statenleden goed bekeken was, wat natuurlijk een mooie binnenkomer was. Ze vonden het een welkome afwisseling van “het doorworstelen van lange epistels”, dixit een CU-statenlid. We voelden direct veel sympathie voor ons initiatief.

Op pakjesavond 5 december was er een Statenvergadering, specifiek gericht op mobiliteitsvraagstukken, waar we gebruik hebben gemaakt van ons inspreekrecht. Daar hebben we ten laatsten male de wensen van ons dorp kenbaar gemaakt:

Met succes: de beslissing wordt over de verkiezingen van Provinciale Staten in maart heen getild. Dit biedt voor de Provincie natuurlijk tijd voor het vinden van extra budget, maar het is vooral ook een politieke escape-kaart voor Gedeputeerde Staten – iets wat in dit geval in ons voordeel werkt, dus zijn we er heel tevreden mee.

Er gloort hoop aan de horizon en we hebben er vertrouwen in dat dit goed gaat komen – niet in de laatste plaats dankzij scheidend wethouder Karin Dekker van Gemeente Leek die zich heel erg heeft ingezet om dit voor Oostwold voor elkaar te krijgen.

Eerste verkenning leden-acties

Zoals u weet is hèt voordeel van lidmaatschap van een Energie-Coöperatie dat de gemaakte winst niet wordt opgestreken door directeur en aandeelhouders, maar terugvloeit naar de leden.

Samen met GrEK en Buurkracht zijn we alvast de eerste stappen aan het zetten voor ledenacties. Natuurlijk voor als de zonnepanelen operationeel zijn en er daadwerkelijk winst gemaakt wordt, maar ook nu de Zonnewal er nog niet is, kunnen we al acties op poten zetten die dankzij bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop al het nodige voordeel opleveren. Hierover zullen we u komend jaar nader berichten.

Voortgang bouw Zonnewal

We willen langzamerhand aan de mensen in de buurt duidelijk maken dat onze doelstelling niet zozeer is om een Zonnewal te bouwen en achterover te leunen – onze doelstelling is om Oostwold en omgeving groener, stiller, duurzamer, schoner en mooier te maken. Niet alleen dat: lidmaatschap moet ook voordeel opleveren voor leden die niet in de directe nabijheid van de Zonnewal wonen. De ambities gaan dus duidelijk veel verder dan alleen een Zonnewal.

Desondanks is de Zonnewal natuurlijk het meest in het oog springende project en men is continu erg nieuwsgierig hoe het er mee staat. De huidige status is dat alles rond is, op één klein issue na: de hoeveelheid aan te kopen grond is groter dan oorspronkelijk gepland en begroot.

Geen onoverkomelijk probleem omdat we ook al een handvol oplossingen hebben, maar om deze oplossingen rond te krijgen is (alweer) tijd nodig.

Zodra er hierover een keuze moet worden gemaakt en er knopen worden doorgehakt, zullen we weer een ALV beleggen omdat u als lid hierover mag meebeslissen.

Uw meedenken wordt op prijs gesteld!

Wanneer u als lid, op wat voor vlak dan ook, ideeën heeft die de coöperatie kunnen helpen bij het realiseren van de doelstellingen, wordt dit bijzonder op prijs gesteld!

Tot zover deze update!

We wensen u een gelukkig, gezond en duurzaam 2019 toe.

Als persoonlijke noot wil ik daar aan toevoegen dat ik hoop en verwacht dat we in 2019 niet alleen op 1 januari, enkele minuten na twaalven, met een glas bubbels elkaar om de hals vliegen maar dat we dit in de loop van komend jaar nogmaals doen. Gewoon, overdag, ergens in de buurt van de A7. Omdat het kan, omdat het moet, omdat we het gaan doen!

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van Energie Coöperatie Oostwold,

Arnaud Sprenger

 

Energie Coöperatie Oostwold
Kerkeweg 1 ● 9828PR ● Oostwold gem Leek ● www.zonnewal-oostwold.com

Zonnewal en Fietsroute Plus: een perfecte combinatie

Een groep bewoners van Oostwold maakt zich hard voor de aanleg van Fietsroute Plus langs de noordzijde van de A7. Iets wat wij natuurlijk van harte toejuichen, omdat zo’n mooi fietspad perfect gecombineerd kan worden met de Zonnewal.

Zo kun je op dit deel van de route dus fietsen zonder lawaai, zonder fijnstof, zonder autolichten die in je ogen schijnen. Je fietst heerlijk in de luwte van de Zonnewal met uitzicht over Oostwold en het mooie coulissen landschap in het Westerkwartier.

De Zonnewal, op zichzelf al een unieke combinatie van leefbaarheid (geluidswal), energietransitie (zonnepanelen), recreatie (ruiterpad, wandelpad) en natuur (bijensnelweg, bebossing en boomgaard) zou met een Fietsroute Plus nóg meer glans krijgen als project om Oostwold en de wijde omgeving groener, stiller en duurzamer te maken.

Helaas is de goedkopere ‘zuidelijke variant’ ook nog steeds in de race. De Provincie Groningen wil de meerprijs van 3,5 miljoen niet te betalen, ondanks het aanbod van Gemeente Leek om hiervan de helft bij te dragen. Dit is natuurlijk doodzonde en een schoolvoorbeeld van korte termijn-denken.

Onderstaande video is een warm pleidooi voor de noordelijke optie.

Heeft u zonnepanelen? Dan hebben wij goed nieuws.

Heeft u zelf zonnepanelen op uw dak? Dan is dit voor u belangrijke informatie.

Als u lid wordt van ECO (Energie Coöperatie Oostwold) krijgt u niet alleen scherpe energietarieven en alle (leden)voordelen die horen bij dat lidmaatschap.
De energiemaatschappij waarmee wij samenwerken (Energie VanOns) hanteert bovendien de hoogste teruglever-vergoeding in de markt. Op momenten dat u met uw zonnepanelen méér opwekt dan dat u verbruikt, en u dus teruglevert aan het net, krijgt u bij ons bijna twee keer zoveel per kilowatuur als bij menig ander maatschappij. Aldus een onderzoek van de consumentenbond.

Bekijk hier al uw voordelen op een rij en stap direct over:
http://www.zonnewal-oostwold.com/word-lid/

Komende week is het ENERGIEWEEK in Oostwold!

Beste inwoners van Oostwold,

U kent ons (Energie Coöperatie Oostwold) wellicht van de Zonnewal: de geluidswal en zonnepark in één, met een fiets- en wandelpad erop, ruiterpad ernaast en een natuurgebied er omheen.

Maar de Zonnewal is maar één van de dingen die we doen. Als energiecoöperatie is het onze doelstelling om Oostwold energieneutraal en duurzaam te maken, dus dat we als dorp zelf onze energie opwekken en tegelijkertijd ook energie besparen. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee.

Om onze coöperatie meer bekendheid te geven, organiseren we komende week in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen en basisschool De Gavelander de ENERGIEWEEK.

De leerlingen van De Gavelander zijn niet alleen de Oostwolders van de toekomst. Doordat de school en het plein dicht bij de A7 liggen, zij zullen ook het meest direct profiteren van de Zonnewal, doordat deze wind, lawaai en fijnstof tegenhoudt.

Komende week gaan ze ook spelenderwijs leren op welke manieren je energie kunt opwekken. Ze gaan in de “Jouw Energie van Morgen”-truck o.a. zelf een zonnecel bouwen.

Ouders, geïnteresseerden en alle andere inwoners van Oostwold zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in en rond de truck, op:

Woensdag 7 november vanaf 12:30 tot ca 19:00.

De energietruck zal bij de ingang van de Gaveborg in Oostwold staan.

Hier zijn wij zelf dan ook aanwezig om uw vragen te beantwoorden over de Zonnewal, hoe u lid worden van Energie Coöperatie Oostwold, wat we op dit moment hebben lopen, welke projecten we nog meer op stapel hebben, etc.

Daarnaast hebben we een persoonlijke actie in petto waarmee u geld kunt besparen op uw energierekening. Klinkt goed? Kom dan woensdag even langs!

Namens Energie Coöperatie Oostwold,

Jannie Kootstra
voorzitter

Zonnewal Oostwold sleept subsidie in de wacht

Weer een mooie opsteker voor het energieproject van Oostwold: we hebben vorige week de startsubsidie van Lokale Energie Voorwaarts toegekend gekregen.

Dit is een subsidie van de Provincie Groningen om lokale energie-initiatieven een impuls te geven. De Provincie wil immers in 2050 helemaal energieneutraal zijn en ziet het belang in van energie-initiatieven die vóór en dóór de inwoners van de provincie zijn – en daar is de Zonnewal een mooi voorbeeld van.

De subsidie wordt gebruikt voor allerlei zaken van PR-doeleinden zoals dorpsbijeenkomsten, ledenwerving en drukwerk tot diverse noodzakelijke onderzoeken en rapportages door externe partijen, die nodig zijn voor de aanleg van de Zonnewal.

We blijven doorgaan voor Oostwold!

Wilt u ook helpen? Word dan lid van Energie Coöperatie Oostwold. Stap over naar lokale energie – helemaal groen, scherp geprijsd en met unieke voordelen voor de leden.

Persbericht: Zonnewal Oostwold is er klaar voor: ruimtelijke procedure gestart

Op woensdag 6 juni heeft de projectgroep Zonnewal Oostwold wereldkundig gemaakt dat de planningsfase is voltooid en dat de plannen officieel zijn ingediend bij de gemeente Leek.

De Zonnewal is inmiddels in de wijde regio bekend vanwege de unieke combinatie van functies. Het wordt een geluidswal van 1600 meter lang, met daarop aan de snelwegzijde een zonnepanelen-installatie en aan de dorpszijde een wandel-, fiets- en ruiterpad en een natuurgebied van 7 hectare met daarin een ecologisch doordachte aanplant van bomen, struiken en bloemen.

Logischerwijs waren het de inwoners van Oostwold die als eerste van dit nieuws mochten vernemen. Op een druk bezochte informatie-avond in multifunctioneel centrum De Gaveborg ontvingen ruim 100 toehoorders het nieuws met luid applaus.

Voorzitter Jannie Kootstra: “Om een project als dit van de grond te krijgen, moet je kunnen aantonen dat het kan, mag en dat het rendabel is. Na bijna vierenhalf jaar plannen, praten en tientallen onderzoeken laten uitvoeren, is het zover en kunnen we de aanvraag indienen. Dat is echt een mijlpaal.”

Namens de gemeente Leek lichtte Stefan van Sloten toe welk proces er gaat lopen bij een dergelijk omvangrijk bouwproject. De gemeente gaat zich nu buigen over de ‘aanvraag wijziging bestemmingsplan’ en de zogeheten ‘ruimtelijke procedure’ gaat lopen. Uiteindelijk is het aan B&W om de knoop door te hakken, maar gezien het enthousiasme van het college tot nu toe is de start van de bouw een logische vervolgstap.

De timing is ook erg gunstig, want in Groningen komt door de aanpak Zuidelijke Ringweg op korte termijn een grote hoeveelheid grond vrij, die precies genoeg is voor de Zonnewal. Doordat deze grond dus vlakbij Groningen kan worden afgeleverd, is de Zonnewal ook voor de bij de ringweg betrokken partijen zeer welkom.

Ook de Provincie Groningen is erg gecharmeerd van de Zonnewal – daarom is Oostwold aangewezen als één van de zes ‘voorbeeld-dorpen’ in Groningen om zo snel mogelijk energieneutraal te worden.

Energie Coöperatie Oostwold zal de Zonnewal gaan exploiteren en is inmiddels actief gestart met ledenwerving.

Flyer over dorpsbijeenkomst gemist? Hier is hij digitaal.

Op donderdag 31 mei hebben we in regio Oostwold deze flyer huis-aan-huis verspreid. Hij gaat over dorpsbijeenkomst van 6 juni a.s. Mocht u hem hebben gemist, hieronder vindt u hem digitaal.

Website realisatie: Bonjour Media