Save the date: woensdag 10 mei bijeenkomst Gaveborg

De vorige informatie-avond over de Zonnewal is al weer bijna een jaar geleden. Dat is een lange tijd, maar we hebben niet stil gezeten. In de afgelopen 12 maanden zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest waar we u binnenkort graag over willen bijpraten! We hebben op woensdagavond 10 mei een nieuwe bijeenkomst gepland in de Gaveborg. U zult hiervoor nog een uitnodiging ontvangen in uw brievenbus.

Even het geheugen opfrissen

Impressie

Wat is de Zonnewal? Het plan is om ter hoogte van Oostwold een geluidswal aan te leggen langs de A7, over een lengte van 1500 meter. Hierop komt een zonnepanelen-installatie die het hele dorp ruim van stroom kan voorzien. De Zonnewal zal de geluidsoverlast van de snelweg terugbrengen met zo’n 10 dB (wat in de praktijk onder de meeste omstandigheden een halvering betekent) en Oostwold in één klap méér dan energieneutraal maken!

Maar dat is niet alles: op en langs de Zonnewal komt een fietspad, een wandelpad en een ruiterpad, bomen, bossages en andere natuur, zodat de wal compleet opgaat in de omgeving.

Een nieuw ecologisch waardevol landschap met flora en fauna, leuk om door te wandelen, fietsen of paardrijden. Daarbij houdt het ook nog eens het snelweglawaai tegen en levert het 100% groene stroom aan het dorp! (Meer gedetailleerde informatie leest u hier: Het Plan)

Lees Verder →

ECO gaat samenwerking aan met DBG Bouw- en Reststoffen

Een Zonnewal staat er niet zomaar – er zijn vele partijen bij betrokken waar we voortdurend mee in gesprek zijn om zo snel mogelijk de eerste schep in de grond te kunnen steken. Maar als alles rond is, wie gaan dan feitelijk de wal bouwen?

We zijn verheugd te kunnen melden dat we hiervoor een partner hebben gevonden, namelijk de firma DBG bouw- en reststoffen uit Drachten. DBG is een bedrijf met een grote staat van dienst en ruime ervaring met grote infrastructurele projecten. Onlangs hebben we samen een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend: namens ECO voorzitter Jannie Kootstra en Lex Gruppen namens DBG.

DBG bouw- en reststoffen gaat ECO ondersteunen bij het ontwerpen en realiseren van de wal. Maar voordat de eerste m3 grond gebracht kan worden zullen nog vele aspecten nader onderzocht worden om te komen tot een optimaal ontwerp. Samen met Enviso Ingenieursbureau gaan DBG en ECO de komende tijd de plannen nader uitwerken. Er worden gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden, organisaties en instanties, waaronder de provincie en gemeente.

De veldwerkers van DBG hebben inmiddels enkele proefboringen uitgevoerd en die grondmonsters worden nu verder geanalyseerd. Samen verwachten we in het het komende half jaar te komen tot een definitief ontwerp.

Resultaten onderzoek onder bewoners Oostwold bekend!

Op 2 februari 2017 zijn door een groep Communicatie-studenten van de Hanzehogeschool de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat zij in november hebben uitgevoerd in Oostwold. Ze zijn langs de deuren gegaan en hebben bij zoveel mogelijk huishoudens gepolst in hoeverre het Zonnewal-project in Oostwold bekend is en wat men hier van vindt.

De spectaculaire conclusie die zij konden trekken is dat geen enkele bevraagde heeft aangegeven níet enthousiast te zijn over het project. Sterker nog: van de 67 respondenten waren 53 mensen bekend met het project en hier ronduit enthousiast over (79%!). 13 mensen gaven aan eerst nog wat meer informatie nodig te hebben om een mening te kunnen vormen. Daar gaan we de komende tijd natuurlijk voor zorgen.

Lees Verder →

Results of research among Oostwold inhabitants are released!

On Februari 2nd, a group of Communication students of the Hanzehogeschool in Groningen have presented the results of their research. This research was conducted in november in Oostwold. They have gone door to door and asked as many households as possible about their knowledge of the Zonnewal-project and their opinion on the matter.

The spectacular conclusion they could draw is that not a single person asked, indicated not to be enthusiastic about the project. On the contrary: of the 67 respondents, 53 were familiar with the project and were enthusiastic about it (79%!). 13 people indicated that they would need a little more information to form their opinion. Of course, in the next few months, we will do just that.

Response to the research

Given the number of households in Oostwold, a response of 67 people is relatively high. These are the households where, at the moment the research was conducted, someone was home and willing to answer a short survey of five questions. So, this survey provides enough data to draw reprentative results. Almost anywhere where someone was home, the person at the door took part in the survey. We are thankful that you took the time to participate in this and even more happy about the remarkably positive results.

Overwhelming

These good results are on par with the positive reactions we got at the information evening in the Gaveborg in march 2016. This overwhelming support is strenghthens our conviction that the Zonnewal will offer something beautiful for everyone in the village: from sustainable energy production, highway noise reduction or the fact that attractive walk-, bike- and bridleways will be built – the Zonnewal makes living in Oostwold even more attractive than before.

The survey results (research questions and outcome) can be downloaded here: uitkomsten onderzoek Oostwold november 2016

We would like to thank Frank Westerveld, Maaike Wouda, Marc Boonstra, Fyline Weijermars en Daphne van Grevenhof for their hard work. Not only have they conducted this research, but they also devised a communications plan and some other stuff that you will see very shortly!

Zonnewal door Provincie gekozen als 1 van de energieneutrale dorpen!

Gisteren bereikte ons het fantastische nieuws dat de Provincie Groningen het Zonnewal-project in ons Oostwold heeft uitgekozen als één van de energieneutrale ‘voorbeelddorpen’.

De Provincie heeft 27 lokale projecten/initiatieven de gelegenheid gegeven zichzelf en het project te presenteren om kans te maken zichzelf ‘voorbeelddorp’ te kunnen noemen.

Namens de Zonnewal-projectgroep hebben Kees, Sip, Geartsje en Jannie op 28 november 2016 een presentatie gegeven in het provinciehuis.

Gisteren is bekend gemaakt dat er niet vijf, maar zes projecten zijn uitgekozen en de Zonnewal in Oostwold is daar één van!

Wat betekent dit voor ons?

Niet alleen betekent het de steun van de Provincie voor de Zonnewal, maar ook een actieve bijdrage bij de totstandkoming ervan. De Provincie heeft als streven om in 2050 energie voor 100% op duurzame manieren op te wekken (en daarmee als eerste provincie in Nederland helemaal energieneutraal te zijn). Om dit doel te bereiken, wil de Provincie initiatieven voor ‘verduurzaming’ actief gaan stimuleren om de energietransitie te versnellen.

Het programma energietransitie 2016-2019 moet hieraan een belangrijke bijdrage leveren door het aanwijzen van deze zes projecten als een soort ‘pilot projecten’. Hierbij stelt de Provincie haar netwerk aan experts beschikbaar om de realisatie van deze initiatieven sneller en makkelijker mogelijk te maken en deze later te kunnen gebruiken als ‘blauwdruk’ voor andere projecten.

U kunt zich voorstellen dat er bij de bouw van de Zonnewal nogal wat komt kijken en de hulp van de Provincie is dan ook heel welkom.

De plannen die de Provincie heeft worden toegelicht in onderstaande video.

Meer lezen?

DVHN.nlRTVnoord.nlPersbericht Provincie Groningen

Zonnewal selected by Province as one of the energy-neutral villages!

Yesterday, we received the wonderful news that the Groningen Province has selected Oostwold and its Zonnewal Project as one of the energy-neutral “example villages”.

The Province gave 27 local projects the opportunity to present their project and be given the chance to call themselves “example village”.

On behalf of the Zonnewal Project Group, Kees, Sip, Geartsje and Jannie have given a presentation in the Provinciehuis on November 28th, 2016. Yesterday, the Province announced that not five, but a total of six projects have been selected – and the Zonnewal in Oostwold is one of them!

What does this mean for us?

Not only does this mean that we have the Province’s support for the Zonnewal, but also their active support in making it happen. The Province strives to make the energy production 100% sustainable by 2050 (and by doing so, make Groningen the first energy-neutral province in The Netherlands). To achieve this goal, the Province will actively support local initiatives that improve sustainability in order to increase the speed of the energy transition.

The programma energietransitie 2016-2019 (energy transition program 2016-2019, Dutch) is meant to play an important part by appointing six projects as ‘pilot projects’. The Province offers their network of experts in order to make realising these projects easier and to be able to use them as a ‘blueprint’ for other, future projects.

You can image that building the Zonnewal is a vast and complex project and the Province’s help is very welkcome.

The Province’s plans are explained in the video below (in Dutch)

More information can be found here:

DVHN.nlRTVnoord.nlPress release Provincie Groningen

Presentatie Zonnewal aan Statenleden Provincie

Op woensdag 18 januari heeft projectgroep Zonnewal Oostwold een betoog gehouden voor Provinciale Statenleden om het Fietsroute-plus traject te integreren met de Zonnewal.

Wat is Fietsroute Plus?

De provincie Groningen wil het fietsen aantrekkelijker en veiliger maken. Daarom wordt een aantal drukke fietsroutes in onze provincie opgewaardeerd tot een Fietsroute Plus. Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroutes moet het fietsen prettiger en veiliger worden, waardoor op afstanden tot vijftien kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto.

De Zonnewal zal uiteindelijk begroeid en bevolkt zijn door diverse flora en fauna en uitzicht bieden op ons mooie dorp, dus een prachtig stuk om langs te fietsen van en naar het werk.

In de vergadering van commissie MEE (Mobiliteit, Economie en Energie) stond het onderzoeksrapport van de mogelijke trajecten van Fietsroute-plus op de agenda. In dit rapport zijn vier trajecten onderzocht en komt men tot de conclusie dat maar één traject haalbaar is met twee varianten: langs de zuidkant van de A7 of langs de noordkant van de A7 (de Oostwold-kant dus).

Vlammend betoog

Twee leden van de Zonnewalgroep hebben gebruik gemaakt van het inspreekrecht om de Zonnewal voor het voetlicht te brengen. In 5 minuten hield Kees Hummelen een vlammend betoog voor de provinciale politici om het traject aan de noordkant van de A7 over de Zonnewal te laten lopen. Hij liet daarbij uiteraard niet onbenoemd dat het project ook al de warme belangstelling had van Koning Willem-Alexander.

Kees werd geassisteerd door Geartsje Zondervan en de gedeputeerde Fleur Graper, die de poster met de dwarsdoorsnede van de Zonnewal omhoog hielden (zie foto onder).

Na dit betoog kwamen er veel vragen van de verschillende politieke partijen over de energieopwekking, de coöperatie ECO en de financiële aspecten van het project. Alle partijen reageerden zeer positief op ons Zonnewalproject, dus hopelijk helpt dit in de toekomstige besluitvorming over het definitieve traject van de Fietsroute-plus.

Pas in juni zal er een definitief besluit worden genomen over het traject na verder onderzoek van de beide varianten.

Oostwold als voorbeeld voor de rest van de provincie?

De provincie Groningen is op zoek naar vijf lokale initiatieven die zich bezighouden met energiebesparing of -opwekking. Deze moeten de komende jaren als voorbeeld dienen voor andere initiatieven, die dorpen of wijken in onze provincie helpen energieneutraal te maken.

Om een goed beeld te krijgen van wat er nu al gebeurt rondom duurzame energie op lokaal niveau, en om de vijf energie-initiatieven te kiezen, heeft de provincie op maandag 28 november in het provinciehuis een speciale netwerkbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze avond konden de verschillende (27) energie-initiatieven zich presenteren, maar ook met elkaar in contact komen.

Namens Energie Coöperatie Oostwold (ECO) waren Jannie Kootstra, Geartsje Zondervan , Kees Hummelen en Sip Sixma aanwezig om het project Zonnewal Oostwold zo goed mogelijk toe te lichten om een kans te maken aangewezen te worden als één van de vijf lokale initiatieven om energieneutraal te worden.

De plannen moeten passen in het programma Energietransitie 2016 – 2019 van de provincie Groningen. Het programma heeft 3 speerpunten: energiebesparing, duurzame opwekking van Energie en een nieuw soort energiesysteem waarbij vraag en aanbod van energie op elkaar afgestemd kunnen worden.

Er komt nog een vervolgronde en we denken dat “De Zonnewal Oostwold” een goede kans maakt om als energieneutraal voorbeelddorp te worden gekozen!

Website realisatie: Bonjour Media